? mgǴƵ:催眠王子夏东豪催眠培训的15问_催眠心理|?/title> <meta name="description" content="mgǴƵ:对于夏东豪老师Q很多h都不会感到陌生,有许多h在电视节目中看到q,被他的Ş象和语言所吸引Q这样一个催眠师和心理咨询师Q必"/> <meta name="keywords" content="mgǴƵ," /> <meta name="generator" content="iwms|站理pȝ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/peixun/1664.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评D</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">d</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">|站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴的文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴的文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴的文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签Q?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠? target="_blank">催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠? target="_blank">自我催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠Ҏ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠容</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠ȝ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠׃视频</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠ȝ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--q告--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weQ?a href="">催眠心理|?/a> ?<a href="../cuimiankecheng/">催眠评</a> ?<a href="../peixun/">催眠培训</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>mgǴƵ:催眠王子夏东豪催眠培训的15?/h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期Q?017-07-12]</td> <td>览量:100  </td> <td> 作者:admin </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaǾ䶯</a> www.dvttx.icu  对于夏东豪老师Q很多h都不会感到陌生,有许多h在电视节目中看到q,被他的Ş象和语言所吸引Q这样一个催眠师和心理咨询师Q必定有一个不同寻常的成长历程Q以下是媒体关于催眠王子夏东豪关于催眠培训的15问,希望对大家有所启示?/p> <p><img src="../upload/2017-07/17071209349669.jpg" alt="催眠王子夏东? align="center" /></p> <p> 1、你是怎么q入到心理咨询这个行业的?</p> <p> 夏东豪:我在高中对心理学有兴趣了,大学在台湾读的也是心理系Q父母离婚之后我在美国学习和工作Q之后又回到台湾Q一开始做的是IT工作Q但是内心深处还是有一个声韌Q?ldquo;q不是你喜欢?rdquo;。后来我M了一些课E,军_q是要从事助人的行业Q但是那个时候还没有定要做心理咨询师,q是讲师。之后我辞掉工作来大陆找Z发展Q刚好学了一个心理学的技术叫NLPQ但是不是主派的技术,但是非主派在市Z是很z跃的,Ҏ疗h特别的有效果。后来我q入一家公司做心理成长评的导师,我突然发现这很符合我的目的,能够帮助很多人,他们变得更开心,甚至会改变信c改变情感和家h的关pR?/p> <p> 2、那你又是怎么成ؓ催眠师的?</p> <p> 夏东豪:我的催眠师执照是在台湾拿的,那时候私底下也会做催眠帮助别人。过来大陆的时候我又开始考这边的心理咨询师执照,考完二之后刚好有一个机~,我离开之前的公司,有一个朋友开心理咨询公司邀hq去。我?007q?月正式开始专职做心理咨询Q运用大量的催眠手法?010q时机和资源都比较成熟了Q我开了自q公司Q现在的职能有心理咨询、帮企业做培训,q有一些公x动。我目前自己开了两个课E,一个是教你如何成ؓ催眠师,另外一个是爱是什么,是心理成长课E?/p> <p> 3、学习催眠或者成为催眠师需要什么条?</p> <p> 夏东豪:其实催眠的门槛很低,不需要心理学的基Q关键是Q第一人格思维要正常,W二个h品要好,但是q种东西很难Ԍ好像医生要有医得学催眠只要你愿意,有一颗助人的心,语言思维利Q有一定的文化水准Q学h是很单的。但是学会很单,要变得好pl,优秀的催眠师也要l,久而久之技术才会成熟?/p> <p> 4、通常什么样的情况需要用到催眠术?</p> <p> 夏东豪:催眠是看你怎么定义Q其实日常生zM时时d都在用到催眠术。狭义的催眠术是一个咨询师教你放松Q但是广义的催眠术是你听一个h说话Q你怿那个的话你就被他催眠了。小C被一个h催眠Q大C一个广告催眠,被一个国家催眠,你每天在接受q且怿一些信息,q就是催眠。我在咨询中会大量用催眠的原因是Q它能有效的打开一个h的心房,q样他的问题׃现出来Q才能进行处理。催眠跟头脑清醒时的咨询是很不一LQ头脑清醒我们会把情l压得很深,但是在催眠状态下很多内心的东西,应该说情l就会流露出来,q样p处理Q处理好之后再醒q来Q这个时候才是真正的放下?/p> <p> 5、我听说q催眠和反催眠,你有被反催眠的情况吗?</p> <p> 夏东豪:看你怎么定义Q比方说今天我喜Ƣ你Q我惌你,然后我每天就催眠你喜Ƣ我Q问题是当我在催眠你的过E中我已l被你反催眠了,只要你跟我讲说你喜欢我,我的d权立d被你拉过MQ所以这U东西我只能说其实说不清楚?/p> <p> 6、你觉得心理咨询行业最隄地方是什?</p> <p> 夏东豪:最隄地方是民众的接受度。在国外Q心理咨询行业是很成熟的。美国是1953q就有心理咨询师的执照考试Q大陆是2003q才有,整整比美国晚五十q。早期大陆有_卫生中心或者精科Q是在医院里面的Q给人家一个误区就是那是神l病ȝ地方。第二个是心理咨询这个概念不普遍。中国h的概忉|一定是有毛病,有问题才ȝ心理咨询。中国hq有另外一个毛病,是一定要{到问题病入膏肓的时候才愿意求助Q这是很不对的。我觉得上vq好Q借助电视q个q_Q比如《心灵花园》《十字街头》,媒体的助力是很大的,q无形中灌输l民众一个观念,是有问题可以求助心理咨询师?/p> <p> 7、你会一直坚持做下去?如果现状不容你想的乐观,你靠什么坚持下?</p> <p> 夏东豪:我觉得h都是q样的,一斚w是ؓ人,一斚w是ؓ己,我的有助h的意愿,所以我才会从事q一行,q一Ҏ也给自己加aQ但是我一旦走入这一行,包括成立公司Q我希望是打造一个助人的q_Q我希望更多的咨询师能过来帮助更多的人,他们在这里能成长Q另外是为己Q我也希望靠q个q_能赚钱,在商a商,q两个目的都有,我也毫不避讳的说Q我赚钱的同时还帮到别hQ助人和为己都是我的动力。我希望以后我是一U半退休状态,不接咨询了,开课,剩下的时间是自修Q研修开发课E,然后出国旅游Q这样就很开心?/p> <p> 8、你对生zdC都市里承受各U压力的ZQ有哪些?</p> <p> 夏东豪:我最q学到几句话很受用,W一句是认真比聪明重要,W二句是军_比成败重要,W三句叫做速度比完重要。意思就是做事要认真Q不要抱着聪明,不要怨天hQ要知道你在抱怨的旉人家可能已经做了两三遍了Q如果够认真的话没有机会抱怨。第二句话决心比成|重要Qh的焦虑就是把压力攄太大Q怕这个做不完Q那个做不好Q只要下定决心去做,事成事|不要,q样焦虑少了。第三个速度比完重要,要赶快做Q赶紧做Q不要等万事俱备才去做,先做可能会犯错,惛_再完还是可能会错,但是犯错可以立刻修整Q所以速度比完重要。这几条可以适用于很多的状况Q压力和焦虑对h来说是好处,是一个警训,有压力是好事Q因为它在告诉你你不能停留在现在q个状态,你必L变,是一个很单的警告标志Q但很多人看不懂?/p> <p> 9、你怎么看大陆的心理咨询市场的发?</p> <p> 夏东豪:我很看好q个市场Q这是绝对的。很多业做着做着都没了,因ؓ很多是夕阳业,但心理咨询在大陆是朝阻I可能在别的国家已l是夕阳了,比如国Q它已经饱和成熟了,但在q边心理咨询q是朝阳产业Q还有很多h停留在保守甚x斥的角度Q所以它q可以慢慢进步和深入。当然这也区别于城市。像上v、北京、深圌些地方会E微好做一点,但是偏僻的地Ҏ看应该蛮吃力的,虽然成本比较低,在厦门开心理咨询很惨,光靠心理咨询q亏钱,因ؓ厦门的生zd舒服悠闲Q去C圈很可能什么烦恼就自然解了。在大城市,其是这Uh口密集的地方Q压力大Q心理有问题的h比较多,心理咨询的行业会比较蓬勃一炏V?/p> <p> 10、你是一个很快乐的h?</p> <p> 夏东豪:我还是个快乐的人?/p> <p> 11、有ȝ能救别hQ但是救不了自己Q你有烦恼的时候怎么处理?</p> <p> 夏东豪:我^时也会教压力和情l管理,最好的办法是要找一个排解的道Q比如有些h会选择逛街、看电媄、吃饭、跟朋友聊天。我有我的管道,我最大的׃是跟朋友吃饭,q个q程中可以聊天,另外一个管道就是看电媄。其实h能活得正面和快乐要靠修行Q很多书都会告诉你所有的情A都是自己造成的,不要L别人,不要L天hQ要改变自己的思维。h要活得快乐,真的不是天上掉下来的Q是努力得来的,q求快乐都要修行的,q是一U矛盾,Z生活必须痛苦的活着Q想q得快乐的过E也会经历痛苦,也要努力Q然后要l过一D|间之后才能不为所动,当你l到那个功力的时候就会很快乐?/p> <p> 12、你之前也提到自己做q不电视节目的嘉宾Q通过媒体曝光你也是一个红人,你怎么形容你跟媒体之间的关p?</p> <p> 夏东豪:我觉得我跟媒体的关系是姜太公钓鱼Q我是姜太公Q媒体是鱹{我是最不会l营媒体的,我第一ơ认识张博士也很巧,是有一ơ在便利商店Q我看到她就q去和她打了招呼Q我刚来q里Q没有Q何背景,也没有拜托Q何h帮我上电视,我永q是坐在那里不会d兛_人的人。后来张博士发了一个短信给我,问我是否有兴去做客。到目前为止所有的电视曝光都是人家自动找上门的Q不是我dd的,有的是通过~辑推荐到我Q我不太会去交际?/p> <p> 13、你认ؓ媒体特别喜欢请你d节目的原因是什?</p> <p> 夏东豪:我觉得两个原因,W一个就是上镜,q也是事实,我也是一表h才,q对媒体是一个吸引点Q第二个我觉得我自己q是有内늚Q我讲的话不是忽悠的Q因为我是有很扎实的咨询的经验。我到目前ؓ止每天都在接触个案,所以我的基本功比较扎实Q我讲出的话有时候是一针见血、耳目一新的。另外我学的不太一P比如说张博士是很正统的心理学博士Q她是走学院z\U出来的Q非常正l,我有Ҏ湖术士的味道Q学得没那么正统Q除了心理系以外的催眠等{,q种旁门左道我反而学得很多,我的讲话和手法跟别h不一样吧?/p> <p> 14、从你开始助Zؓ乐这个时间开始算P到现?q_在这一行你收获最大的是什?</p> <p> 夏东豪:我觉得收h大的q是自己。因为在帮h的同时也会看到自q问题Q在看别人的同时自己也会成长Qh不ؓ己天诛地灭,我认句话的意思是Q如果不让自己活得快乐你是z该。可是很多hq的不让自己活得快乐,比如你跟老公吉|Q跟同事吉|你自己气得半死,你气是不让自己zd快乐Q这是z该。如果要让自己活得快乐就该放下、看开Q不让自q苦就是快乐?/p> <p> 15、怎么h能做一个E定、从宏V快乐的?</p> <p> 夏东豪:我的是修行,有很多途径Q最便宜的是看书Q可是很讽刺的是最便宜的方法但很多人都不做。真的要成长Q那׃要光说不做,要活得快乐幸就要付出努力,天下没有白吃的午。第二,上课也是一个途径Q上译֒咨询不太一L是,你有问题才会来找我做咨询Q可是你没有问题也可以去上课Q不断的成长、飞跃,上课是要投入时间金钱,不过不投入想要有回报那是不可能的事情。第三就是靠生活历练Q但是有两个~点Q第一太慢Q第二不见得会成长,也可能出C好的效果。每个h都想快乐Q花在学习和成长上的努力却少之又。想获得快乐也需要努力,付出才有收获?/p> <p> ȝQ?/p> <p> 催眠是由各种不同技术引发的一U意识的替代状态,此时的h对他人的暗示h极高的反应性,是一U高度受暗示性的状态,q在知觉、记忆和控制中做出相应的反应?/p> <p> 催眠技术应用领域广泛,掌握催眠技术不仅可以改善父母、亲子等C交关系Q还对个力的提升也有显著的效果?/p> <p> 夏东豪老师因其帅气俊朗的外形深受学员喜爱,h多年行业培训l验也让他在国内以至于美国都有一定的知名度与信赖?1q经验的累积Q丰富的催眠实战技巧有助于大家对催眠课E的学习与能力的q一步提升?/p> <p> 目前夏东豪老师今年?月䆾在京师博仁有?a href="//www.dvttx.icu/peixun/" target="_blank">催眠培训</a>评Q手把手教学Q带你走q无限可能和未知的催眠世界?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一:<a href="../peixun/1653.htm">我的觉知探烦之旅——来自廖阅鹏催眠培训</a></div> <div class="nextNews">下一:<a href="../peixun/1689.htm">北京京师博仁---NGH国际催眠师认证班W一期圆满落q?/a></div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明Q【本文由催眠心理|整理编辑,未经|站正式授权不得转蝲Q违者依法追I相x律责仅R?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span> <!-- <a href="../rm1664.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(0)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      字数 <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>重|上道dQ遵守中华h民共和国的各Ҏx律法?/p> <p>承担一切因您的行ؓ而直接或间接D的民事或刑事法律责Q</p> <p>本站理人员有权保留或删除其辖留言中的L内容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评?/p> <p>参与本评论即表明您已l阅dƈ接受上述条款</p> </div> </div>  <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>   </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评推荐</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评配图280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|q期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">q期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘Q狗催眠人纯属玩W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘Q狗催眠人纯属玩W?>揭秘Q狗催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最q一只d国狐狸犬火了Q因为它会凝视h的眼睛,让对方进入催眠状态?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过E?>催眠术史:催眠术与?/a></div><div class="sum"> 催眠心理|有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书c供学催眠术的同志们学习Q带您一起如何学好催眠术入门Q在q里您能和爱学习的催眠术的网友一起学习探讨?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲?瞬间催眠? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲?瞬间催眠?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="Q秒U瞬間催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">Q秒U瞬間催眠术</a></div><div class="sum">2U钟瞬间催眠术,NLP极速催眠?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会怿的~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真Q噗?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力Q二Q?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开">助力C会心理服务体系</a></div><div class="sum">2018q??日,“心关?middot;q百?rdquo;公益工程Ҏ落地座谈会在北京师范大学成功举行。本ơ谈会׃C会工作发展基金会dQ中C会工作发展基金会C会心理服务体系基金会与心关爱基金会共同承办Q多家科研院校与媒体共同参与?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R孩子教肌Ӏ工作、来访者等诸多问题和困惑,不知如何解决Q面寚w偶、孩子、父母、领对{下属等人际关系紧张、僵?感觉最q没有方向、内心؜乱,惛_短时间内梳理清楚Q你有多久没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_自己的心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: 微Y雅黑;">误入?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文">催眠Ԍ催眠的由?/a></div><div class="sum">历史上,W一个发明催眠术的h是谁Q催眠的由来已经不可考了Q但是从很多蛛丝马迹Q我们可以推论得知,在催眠术q没有经q现代化的学术研I之前,古h已l开始运用了Q而且成果斐然?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红?/a></div><div class="sum">莫红波,2007q接受美国催眠公会和国艄克森催眠培训Q获国际催眠师的职业资格?009q成立香港催眠学院,至今把催眠术应用亍睡眠治疗和心理ȝ、职场减压、运劢员心理训练{领域的培训Q学?00多h遍布全国医院、院校、体肌Ӏ企业、公安系l?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推qh员,范老师Q主要负责廖阅鹏催眠评的推qѝ以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一D|与客户交谈的l历Q第一ơ遇到那么好的客戗?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠zd</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠zd280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">x我们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理|二l码280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠Ҏ</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠容</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠ȝ</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意? target="_blank" class="hotblue">潜意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁? target="_blank" class="hotbrown">抑郁?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦n" target="_blank" class="hotorange">瘦n</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信? target="_blank" class="hotblack">提高自信?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=~解压力" target="_blank" class="hotpurple">~解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">~解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆? target="_blank" class="hotbrown">记忆?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意? target="_blank" class="hotorange">注意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟? target="_blank" class="hotblack">有效沟?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈?>q而与催眠盔R?/a></div><div class="sum">Z间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的Q也怽计划良久的事最后却不知不觉被搁,而心血来潮临时h的决定却L会带来一些意想不到的惊喜Q所谓因~际会不外如是。我虽然q了孩子的q纪Q但是回惌q的大半人生路我发现Q改变我生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评">怎样的运气让?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一ơ催眠课E,改变了我和父Ԍ改变了我们之间的的关p,也让我的生活掀开了全新的章。感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困?>zd当下Q?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:Zؓ什么活着Q不论是谁,g都被它困扰良久,不论是风华正茂的青壮q还是耄耋老hQ道现在我想_与其想ؓ什么活着不如想一惛_该怎么z,彼岸是遥q的Q但是船늚方向却在你手里真实地握着?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q?>催眠工具p?/a></div><div class="sum">本品是׃师博仁催眠学院指定推q?mdash;—催眠工具,内含催眠仪、水晶球、怀表、探水针{超q十U催眠道P京师博仁十年专业心理服务l验Q专家团队指|您值得信赖?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaǾ䶯|ϻ淨
ׯţţ20Ԫ ʮһʤԭ ۸ӽ ˫ɫ׬β ʱʱƭ Ӯƻ ʱʱƱ DzͶעվ ʱʱAPPƻ ʵ׬ ŲϷа Ĵʱʱappֻ ѡһע pk10ڱм ȫ޴36

地址Q北京师范大学南院京师科技大厦A?0?     电话Q?1059201667/13381188628

nbaǾ䶯 | 联系我们 | 最新资?/a> | |站地图 | nbaǾ䶯